"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Bagatelizują ostrzeżenia i prawo! Zostali ukarani przez strażników miejskich.

Ogłaszane ostrzeżenia dotyczące przekroczeń poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu obligują strażników miejskich do podejmowania zintensyfikowanych działań kontrolnych w zakresie spalania w paleniskach domowych. W związku z powyższym w dniu 10 lutego municypalni wykonali szereg kontroli w wytypowanych nieruchomościach. W krótkim czasie skontrolowano aż dziewięć palenisk, z czego w dwóch przypadkach stwierdzono rażące nieprawidłowości podczas spalania biomasy.

Łamiący prawo właściciele zostali ukarani mandatami karnymi, a ich posesje zostały objęte szczególnym nadzorem ze wskazaniem do kolejnych kontroli.

Przypominamy:

Przypominamy, że zgodnie z  UCHWAŁĄ NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nie wolno palić:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 0-3 mm,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

 

MW
fot. sm
12.02.2021

Opcje strony

do góry