"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Zwiększamy bezpieczeństwo powodziowe Gminy Łomianki

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak podpisała dziś (13 września 2021r.) porozumienie dotyczące podjęcia współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 - 537+400 w gm. Łomianki”. Partnerami porozumienia są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Inwestor, Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Łomianki oraz Gmina Czosnów.  

Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 484) oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na późniejszą realizację inwestycji. Celem planowanej w latach następnych inwestycji jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej przed zalaniem wodami Wisły terenów zurbanizowanych, a także użytkowanych rolniczo na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Łomianki oraz Gminy Czosnów.

Przetarg na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej został już ogłoszony: https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/1373-opracowanie-dokumentacji-projektowej-wraz-z-uzyskaniem-decyzji-administracyjnych-bedacych-podstawa-do-realizacji-inwestycji-pn-modernizacja-walu-przeciwpowodziowego-na-odcinku-rzeki-wisly-w-km-525-000-537-400-w-gm-lomianki-odcinek-walu-w-km-3-500-14-720

https://wody.gov.pl/aktualnosci/2079-wody-polskie-podpisaly-porozumienie-w-sprawie-modernizacji-lewostronnego-walu-przeciwpowodziowego-wisly

 

mjr
13.09.21 r.

Opcje strony

do góry