"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle  zawieszonym PM10.
Data wystąpienia: 25.04.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Źródła danych: Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Publikacja: Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/overruns/0.

25.04.2022
 

Opcje strony

do góry