"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Odśnieżanie chodnika. Czyj to obowiązek?

Obowiązki właściciela posesji reguluje art. 5 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zgodnie  z treścią  punktu 4 właściciel zapewnia utrzymanie czystości i porządku m.in. przez:
„(…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych .”
 
Omawianą kwestię precyzyjniej reguluje Uchwała Nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki. która w par. 8 stanowi "1) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 2) Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych." 
 
Co grozi za nieodśnieżanie chodnika ?
 
Niewywiązanie się ze swoich obowiązków przez właściciela nieruchomości, może narazić go na szereg konsekwencji. Jeżeli stwierdzone nieprawidłowości zostaną usunięte niezwłocznie, zazwyczaj kończy się na pouczeniu. Dla tych, którzy notorycznie odmawiają wykonywania swoich obowiązków, przewidziane są mandaty  karne do 500 złotych oraz wnioski o ukaranie do Sądu.
 
W sytuacji, gdy ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku, koszty mogą być dużo wyższe.
 
Większy i kosztowniejszy problem może pojawić się, gdy ktoś dozna poważnego urazu na nieodśnieżonym przez nas chodniku. O poślizgnięcie się na oblodzonej powierzchni nie jest trudno, konsekwencje zdarzenia mogą być poważne - od zwykłych stłuczeń, poprzez złamania, czy wstrząśnienia mózgu. W takiej sytuacji osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania na drodze sądowej, na podstawie artykułu 415 Kodeksu cywilnego :
 
"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia."
 
Oznacza to jednak, że właściciel nieruchomości, do której przynależy chodnik, który powinien być odśnieżony, będzie musiał pokryć koszty zadośćuczynienia względem poszkodowanego. A te mogą być bardzo różne w zależności od tego, do jak poważnego wypadku doszło. Może to być kwota ustalona jako odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zwrot poniesionych kosztów na rehabilitację czy leki, a nawet renta, jeżeli doszłoby do poważnego uszkodzenia.
 
Dbając o porządek na chodniku przyległym do naszej posesji, nie tylko uchronimy się przed przykrymi konsekwencjami prawnymi ale sprawimy, że korzystanie ze wspólnej przestrzeni publicznej będzie dużo bezpieczniejsze dla nas wszystkich.
 
MW
fot.: Fotolia
12.12.2022

Opcje strony

do góry