"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Kwalifikacja wojskowa 2023

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono na dzień 31 marca 2023 r. O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia. Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. otrzyma od Burmistrza  imienne wezwanie wskazujące datę, godzinę oraz miejsce stawiennictwa.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Gminy Łomianki przeprowadzona zostanie w dniach 21-28 kwietnia 2023 r. (z wyłączeniem dni: 22 i 23 kwietnia 2023 r.) oraz w dniu 25 maja 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Do powiatowych komisji lekarskich w 2023 roku będą musieli stawić się:

 • mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:

 -  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-  zostały  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety  pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny,
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KOMISJI?

  1. Ważny dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu przedstawia dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;
  2. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,  oraz  odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

WAŻNE!

Osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie prosimy o wcześniejszą informację, telefon 22 888-98-71 lub wiadomość mail: kwalifikacja@poczta.lomianki.pl

Informacja dla osób zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Jeżeli obywatel polski, posiadający również obywatelstwo innego kraju, nie dopełni ww. obowiązku i cały czas posiada zameldowanie w kraju - zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek stawić się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z jego miejscem zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące. Również właściwy organ gminy jest zobowiązany wzywać taką osobę do stawiennictwa na kwalifikację.

Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2023 r. znajdują się w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r.: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000333

Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota
29.03.2023
az

Opcje strony

do góry