"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Aktualnie znajdujesz się na:

Strażnicy miejscy apelują - tym nie pal w piecu!

Niższa temperatura na zewnątrz to wzmożona praca pieców i kotłów. Od kilku lat uregulowania prawne i systemowe pozwoliły na dużo skuteczniejszą walkę z zanieczyszczaniem powietrza przez gospodarstwa domowe.

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w prezentowanej materii.

Jakie są uprawnienia Straży Miejskiej do kontroli palenisk? Z czego wynikają?

W oparciu o art. 379 Prawo ochrony środowiska funkcjonariusze są upoważnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od godz. 6:00 do 22:00 na pozostałe tereny w celu przeprowadzenia kontroli. W związku z wejściem w życie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują także czynności w oparciu o dyspozycję, wynikającą z art.334 Prawo ochrony środowiska.

Na żądanie kontrolowanej osoby strażnik miejski okazuje legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o ochronie środowiska. Upoważnienie jest wydawane przez Burmistrza Łomianek.

Co grozi za utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli, wykonywanej przez upoważnionego funkcjonariusza Straży Miejskiej?

Zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu Karnego, „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Czego nie wolno spalać w piecu?

W piecach grzewczych nie wolno spalać przede wszystkim: butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowań typu TETRAPAK, resztek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy, przepracowanych olejów, starych mebli, odzieży, papieru z kolorowych magazynów, zanieczyszczonymi tłuszczami farbami czy innymi substancjami z papierów czy tektury, drewnianych ram okiennych, podkładów kolejowych, nasączonymi impregnatami i malowanych kawałków drewna.

Przypominamy, że zgodnie z  UCHWAŁĄ NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nie wolno także palić:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 0-3 mm,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Jaka jest wysokość grzywny za spalanie odpadów?

Strażnik Miejski może nałożyć mandat karny do 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do Sądu może być to nawet 5000 zł.

Pamiętajmy, że podczas spalania niedozwolonych materiałów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich dolegliwości i chorób.

 

KB

fot.: http://ssm.czest.pl/dym-z-komina/

 

 

 

Opcje strony

do góry