Straż Miejska w Łomiankach

https://strazmiejska.lomianki.pl/sm/o-nas/monitoring-miejski/10560,Monitoring-miejski.html
13.06.2024, 13:44

Monitoring miejski

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Gminy Łomianki


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Systemu Monitoringu Wizyjnego Gminy Łomianki jest Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 87

2. Inspektor ochrony danych:

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Straży Miejskiej obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: iod.strazmiejska@poczta.lomianki.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa.

4. Monitoringiem wizyjnym objęto:

 • ul. Wiejska / Szczęśliwa (scena plenerowa CK )
 • ul. Warszawska / Graniczka
 • ul. Wiślana / Raabego
 • ul. Partyzantów przy SP nr 2
 • ul. Park linowy ul. Łyżwiarska
 • ul. Akacjowa 20A - Plac zabaw
 • ul. Fabryczna - Park Miejski
 • ul. Rolnicza 226-230 / Cienista – Plac zabaw
 • ul. Zachodnia / Ułanów Jałowieckich
 • ul. Zachodnia / Wiosenna
 • ul. Zachodnia / Sierakowska
 • ul. Zachodnia / Wiślana
 • ul. Staszica 2 – ICDS boisko
 • ul. Warszawska ICDS/ Skatepark
 • ul. Warszawska / Staszica
 • ul. Warszawska 258 / Baonu Zośka
 • ul. Warszawska 115 / Szpitalna
 • ul. Warszawska / Wiślana
 • ul. Warszawska 71 / Przeskok
 • ul. Chopina / Paderewskiego
 • ul. Waligóry 2-16 – Plac zabaw
 • Skwer ul. Chopina
 • ul. Rodziewiczówny – plac zabaw
 • Rondo ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego
 • Rondo Czesława Sikorskiego
 • ul. Rolnicza na wysokości numeru 280
 • ul. Wspólna - plac zabaw

5. Informacja o odbiorcach:

Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania.

8. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

 • Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Gminy Łomianki:

 • Wykaz punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki:

Opcje strony