"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Oferta programowa

Zajęcia profilaktyczne, które realizują strażnicy, są dostosowane do poziomu słuchaczy oraz do potrzeb pedagogów. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego. Zajęcia realizowane są zarówno w przedszkolach jak i w klasach wczesnoszkolnych szkół podstawowych. Zajęcia poruszają następującą tematykę:

„Strażnik przyrody, smog straszny jak smok” – po zajęciach dzieci rozumieją znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków. Wiedzą, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne oraz znają ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja od-padów). Uczestnicy znają przyczyny występowania smogu oraz sposobów walki ze smogiem. Znają również negatywne skutki zdrowotne powstające na skutek długotrwałego przebywania w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem.

„Las i zwierzęta leśne” – w trakcie zajęć uczestnicy przypominają sobie zasady właściwego zachowania podczas przebywania w lesie. Utrwalają wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Uczą się rozpoznawać zwierzęta po ich tropach oraz odgłosach (jeleń, sarna, borsuk, pies, lis, wilk, dzik, zając, kaczka, żuraw).

„Ruch drogowy” – zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem, szczególnie na początku roku szkolnego. Każdy uczeń wychodzi z zajęć z wiedzą o podstawowych zasadach ruchu drogowego oraz sposobach zachowania się w sytuacji, gdy się zgubią w sklepie, placu zabaw czy na ulicy. Celem zajęć jest zaznajamianie dzieci pojęciami związanymi z adresem oraz znakami drogowymi dla pieszych. Kształtowana jest również świadomość, w jakich sytuacjach należy korzystać z telefonów alarmowych oraz jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie. Pod-czas zajęć podkreślane jest rola oraz znaczenie korzystania z odblasków.

„Zachowanie i bezpieczeństwo w kontakcie z osobami nieznajomymi” – zajęcia prowadzone jako oddzielny temat lub łączone z bezpiecznymi wakacjami, czy ruchem drogowym. Głównym celem zajęć jest wdrażanie do kierowania się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych. W trakcie zajęć kształtowana jest u dzieci umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach stanowiących zagrożenie. Ponadto uczestnicy przy pomocy pluszowego psa uczą się zasad obchodzenia się z obcym czworonogiem, oraz różnych możliwości zachowania w przypadku ataku zwierzęcia.

„Bezpieczne korzystanie z telefonu, Internetu” – zajęcia dedykowane uczniom 2 i 3 klas szkół podstawowych. Uczestnicy poznają zasady bezpiecznego korzystania z telefonów, oraz Internetu. Zapoznają się z pojęciem przemocy, agresji w Internecie oraz poznają możliwości radzenia sobie z przemocą w sieci. Uczniowie dowiadują się, w jakich sprawach mogą dzwonić pod numer zaufania dla dzieci i młodzieży.

„Bezpieczna zima, bezpieczne ferie zimowe” – celem zajęć jest omówienie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i uprawiania sportów zimowych. W trakcie lekcji dzieci uczą się odróżniać miejsca bezpieczne od niebezpiecznych oraz oceniać postępowanie rówieśników. Ważnym elementem zajęć jest utrwalenie numerów alarmowych, w jakich przypadkach możemy na nie dzwonić, oraz jakie dane powinno zawierać zgłoszenie. Kolejnym istotnym punktem jest omówienie znaczenia noszenia elementów odblaskowych.

„Bezpieczne wakacje” – podczas zajęć dzieci dowiadują się m.in. jak bezpiecznie spędzić wakacje w domu, nad wodą oraz w górach. Poznają obowiązkowe oraz dodatkowe wyposażenie roweru. Jak wyposażony powinien być bezpieczny rolkarz. Ponadto po zajęciach wiedzą jak należy się zachować, gdy zaatakuje pies.

„Bezpieczeństwo w szkole i na boisku szkolnym” – temat realizowany najczęściej na początku roku szkolnego. Uczniowie przypominają sobie zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu, szkole i na boisku szkolnym. Zapoznają się z pojęciem przemocy, agresji w szkole oraz możliwościami radzenia sobie z przemocą.

Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. „Bezpieczny senior” to warsztaty w trakcie, których słuchacze mogą dowiedzieć się m.in. o metodach i technikach działania oszustów („na wnuczka”, „pracownika gazowni”, „urzędnika”, „na litość” itp.), jak nie ulec skutecznym akwizytorom, na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą kieszonkowca, w jaki sposób zadbać o dom lub mieszkanie podczas naszej nieobecności.

 

Opcje strony

do góry