"Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo Ludzi, przestrzegać porządku prawnego, dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby."

Telefon alarmowy 986

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej jest Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach, przy
  ul. Warszawskiej 87.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Justynę Sikorską,
  z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej: iod.strazmiejska@poczta.lomianki.pl

      3.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą , lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Straży Miejskiej, Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenie, przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Straży.
 2. Pana/Pani dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody – do cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych .
 4. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze względy na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą. 
 5. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto, zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (t.j. Dz.U.2023.1206)  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 87.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, p. Justynę Sikorską
  z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej: iod.strazmiejska@poczta.lomianki.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10a ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U.2021.0.1763).
 4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

do góry