Straż Miejska w Łomiankach

https://strazmiejska.lomianki.pl/sm/aktualnosci/12999,Dolacz-do-akcji-quotMam-numerekquot-Wyroznik-na-scianie-budynku-pomaga-ratowac-z.html
2023-05-29, 09:52

Dołącz do akcji "Mam numerek". Wyróżnik na ścianie budynku pomaga ratować życie.

Co jeśli ratownicy w drodze do zlecenia poświęcają czas na szukanie tabliczki adresowej?

Jak bardzo ważny jest czas? Szacuje się, że do chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego średni czas dotarcia karetki nie powinien być większy niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Pień mózgu jest bardzo wrażliwy na niedotlenienie. Niedobór tlenu powoduje jego obumarcie już po ok. 4 minutach...

Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) - dalej u.p.g.k., właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości (art. 47b ust. 2 u.p.g.k.).   W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust. 4 u.p.g.k.).

Jeśli chodzi o sankcje za niedopełnienie powyższego obowiązku, to wskazać należy, że zgodnie z art. 64 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2328), kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. §2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna z perspektywy ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa i ładu na terenie Gminy.

KB
fot.: sm
13.01.2022

Opcje strony